Σύνδεση

Σύνδεση λογαριασμού

Username *
Κωδικός *
Να με θυμάσαι
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ Α.Ε.», ΑΡ. ΓΕΜΗ 129410016000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ρίο, 29/06/2017

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ  Α.Ε» με την από 23/06/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 21η  Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Παραλία Ρίου (Ξενοδοχείο – Καζίνο «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ») για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, με την έκθεση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ.
 2. Πρόταση και έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων.
 3. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των υπαλλήλων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
 4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσης 2016.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Ρίο, 29/06/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ Α.Ε.», ΑΡ. ΓΕΜΗ 129410016000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ρίο, 13 Ιουλίου 2016

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ Α.Ε», με την από 30/06/2016 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Αυγούστου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας, στην Παραλία Ρίου (Ξενοδοχείο – Καζίνο «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ») για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, μετά των εκθέσεων του Διαχειριστή.
 2. Πρόταση και έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων.
 3. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των υπαλλήλων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
 4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσης 2015.
 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.
Ρίο, 13/07/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ Α.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ 129410016000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ Α.Ε.», με την υπ' αριθμ. 25/27-11-2015 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο ξενοδοχείο PORTO RIO για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:
 1. Τροποποίηση καταστατικού
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Πάτρα, 27/11/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πάτρα, 16 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ Α.Ε.», ΑΡ. ΓΕΜΙ 129410016000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ Α.Ε, με την υπ. αριθμ. 21/16.7.2015 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ Α.Ε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 05/08/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στο ξενοδοχείο PORTO RIO για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:
 • Απόφαση & Έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ποσού 10.550€
 • Απόφαση & Έγκριση μετατροπής των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πάτρα, 11 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ Α.Ε.», ΑΡ. ΓΕΜΙ 129410016000 σε τακτική Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ Α.Ε, με την υπ. αριθμ. 19/11.5.2015 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ Α.Ε σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στο ξενοδοχείο PORTO RIO για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014
 2. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2014
 3. Έγκρισή αμοιβών Δ.Σ χρήσης 2014
 4. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των υπαλλήλων από τις ευθύνες διοίκησης και διαχείρισης
 5. Εκλογή νέου Δ.Σ με πενταετή θητεία
 6. Ορισμός αμοιβών Δ.Σ. για την περίοδο 1/7/2015 έως 30/06/2016


Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
FaLang translation system by Faboba

Copyright © 2015 - Pegasus FG S.A.